Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Általános Szerződési Feltételek


1. Bevezetés

1.1 A SoftMaster Kft. Általános Szerződési Feltételei az általa nyújtott internetes szolgáltatásokra vonatkoznak: szoftverfejlesztés, tárhelyszolgáltatás, weboldal és webáruház üzemeltetés. Az ÁSZF elfogadásával Ön a szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződés létrejön.
1.2 A szolgáltatás műszaki tartalmát a Szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Előfizetői adatlap) tartalmazza.
1.3 A SoftMaster Kft. a weboldal és webáruház szolgáltatást a saját fejlesztésű GreenBox nevű CMS rendszerével (a továbbiakban: GreenBox) végzi.
1.3 Jelen ÁSZF kiterjed a SoftMaster Kft. minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Szolgáltatási szerződésre. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, a felek az Előfizetői adatlap alapján határozzák meg.
1.4 A Szolgáltatási szerződés a Megrendelői adatlap Előfizető általi aláírásával jön létre.
 

2. Szerződő felek


Jelen ÁSZF egyik szerződő fele a SoftMaster Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató). A másik szerződő fél a szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatási szerződést aláíró előfizető (a továbbiakban: Előfizető).
2.1 A Szolgáltató
SoftMaster Kft.
Székhelye:    3529 Miskolc, Középszer u. 17. 1/1.
cégjegyzékszám:   05-09-010659
adószám:    13108627-2-05
bankszámlaszám:   10400690-00020658-00000003
képviselő:    Márton Krisztián
mobil:    +36-20-3474341
e-mail:    marton.krisztian@softmaster.hu
2.2 Az Előfizető
Előfizető lehet minden magán és jogi személy, akivel a Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés érvényesen létrejött.
Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen Szolgáltatási keretszerződés feltételeit.
 

3. A szerződés tárgya


A Szolgáltató vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó szerver számítógépeken weboldal és/vagy webáruház szolgáltatást biztosít az Előfizető számára, az Előfizetői adatlapon megadott feltételekkel. A Szolgáltató az Előfizető oldalait az interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes hozzáférési lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt, az Előfizetői adatlapon megadott feltételekkel.
 

4. Teljesítési idő


A Szolgáltató a szerződés tárgyában foglaltakat a Szerződés kötéstől folyamatosan vállalja.
Előfizető és Szolgáltató a szerződést az Előfizetői adatlapon meghatározott időre kötik. A szerződést bármely fél 30 napos felmondási idővel mondhatja fel.
A Szolgáltatási szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Előfizető - a felmondási időt figyelembe véve - írásban felmondja.
 

5. A Szolgáltatás díja


A szolgáltatás díját az Előfizetői adatlap tartalmazza.
 

6. Az Előfizető jogai és kötelezettségei


6.1 A Szolgáltató az Előfizetői adatlapon részletezett szolgáltatások díjáról, a meghatározott fizetés gyakoriság mellett, az adatlapon feltüntetett fizetési mód alapján előre számlát állít ki az Előfizetői adatlapon meghatározott költségviselő részére, amelyet Előfizető a számlán feltüntetett határidőn belül köteles kiegyenlíteni.
6.2 Előfizető kötelezettséget vállal az Előfizetői adatlapon megjelölt szolgáltatások díjának előre történő megfizetésére.
6.3 Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az Előfizető által kifizetett díjnak a megtartására is jogosult, az okozott kár összegével arányosan.
6.4 A 6.1-es pontban említett fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására.
6.5 Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult (külön értesítés nélkül) a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.
6.6 A díjfizetés lehetséges módjai: banki átutalás, készpénz.


7. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei


7.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Előfizetői adatlapon részletezett szolgáltatásokat az Előfizető számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.
7.2 A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásait karbantartja, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítja.
7.3 A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail-ben térítés nélkül megadja. A felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
7.4 A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató hibájából nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül.
7.5 Esetleges üzemzavar esetén a Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
7.6 A Szolgáltató mindent megtesz a szerver és a szoftverrendszer megbízhatóságáért. Mindazonáltal az Előfizető beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a lehetséges károkért, amik a kapcsolatszakadás, a szerver offline állapotba kerüléséből vagy technikai okokból bekövetkezik. A felelősség elhárítása magába foglalja a szerver elérhetetlensége miatti károkat, az adatbázis eltorzítását vagy megsemmisülését, valamint lemaradást a nyereségről.
7.7 Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja - esetlegesen Előfizető előzetes tájékoztatása nélkül is.
7.8 A Szolgáltató 99,5%-os garantált éves rendelkezésre állást biztosít.
 

8. Szellemi alkotásokhoz fűződő feltételek


8.1 A GreenBox szoftver a Szolgáltató védett és értékes technológiáját tartalmazza. Az Előfizető a szoftvert harmadik személy számára semmilyen formában nem adhatja át, és nem teheti hozzáférhetővé.
8.2 Az Előfizető köteles tartózkodni minden, a Szolgáltatónak a Szoftverhez fűződő jogát sértő cselekménytől, és nem teheti lehetővé, hogy harmadik személy másolja, használja a szoftvert, vagy ahhoz hozzáférjen. Abban az esetben, ha jogosulatlan harmadik személy az Előfizetőnek felróható okból lemásolja, vagy használja a szoftvert, illetve ahhoz hozzáfér, az Előfizető a Szolgáltató kárait köteles megtéríteni.
8.3 Az Előfizető köteles késedelem nélkül írásban nyilatkozni a Szolgáltató minden olyan kérdésére, amely az engedélyezettől eltérő esetleges szoftverhasználatra vonatkozik.
8.4 Az Előfizető minden elvárható belső – szabályozási és ügyviteli – intézkedést megtesz a szoftverhez fűződő Szolgáltatói jogok megóvása érdekében. Előfizető felelőssége annak biztosítása, hogy a szerzői művek felhasználói ne sértsék meg a szoftver használati feltételeket.
8.5 Az Előfizető nem jogosult a Szoftvert megbontani, szétszedni, elemeiből felépíteni, elemezni, vagy más hasonló módon vizsgálat alá vetni, kivéve amennyiben és amennyire az ilyen műveletek megengedettek a hatályos jogszabályok értelmében.
 

9. Értesítések


9.1 A szerződés teljesítése során szerződő Felek együttműködni kötelesek.
9.2 A Felek között a jelen szerződésre vonatkozó vagy annak teljesítésével összefüggő, bárminemű közlés csak írásban (levélpostai küldeményként, e-mailen kézbesítve) érvényes és hatályos. Az egymáshoz intézett közléseket a felek kötelesek a Megrendelői adatlapon megadott címekre, elektronikus levélcímekre és személyek részére megküldeni. (Szolgáltató esetében - cím: Miskolc, Középszer 17. 1/1, e-mail: kapcsolat@softmaster.hu)
9.3 Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses kötelezettségeinek teljesítése akadályokba ütközik, vagy veszélyeztetve lehet. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél a felelős.
9.4 A felek levelezési címváltozásukról haladéktalanul értesítik a másik felet; ennek elmulasztásából eredő károk megtérítésére a mulasztó fél köteles.
9.5 A Szolgáltató, amennyiben munkája közben valamilyen kétsége merül fel, jogosult Előfizetőtől információt ill. konzultációt kérni, amelyet Előfizető az elvárható legrövidebb időn belül köteles számára biztosítani. Amennyiben az Előfizető nem tesz eleget, illetve nem határidőben teljesít, a Szolgáltató teljesítési határideje az Előfizető késedelmével meghosszabbodik.
9.6 Ha az Előfizető késedelme eléri a 30 napot, a Szolgáltató felmondhatja a szerződést és követelheti kárának megtérítését.
9.7 Bárminemű eltérés a Megrendelői adatlapban foglaltaktól változtatásnak minősül. Előfizető változtatási igényét írásban jelezheti. Szolgáltató a változtatásról árajánlatot juttat el Előfizetőnek. Elfogadott árajánlat esetén módosulnak az Előfizető adatlapban foglaltak.
 

10. Titoktartási kötelezettség


10.1 A felek közreműködőik, valamint meghatalmazottaik a rendelkezésükre bocsátott dokumentumokat, adatokat, információkat, stb. azok megjelenési formájától függetlenül bizalmasan kötelesek kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, azokat a másik fél érdekeit veszélyeztető vagy sértő módon nem kezelhetik és harmadik fél részére nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha erre őket jogszabály rendelkezése vagy a másik fél írásos, előzetes beleegyezése kifejezetten feljogosítja. A titoktartási kötelezettség a szerzői jogvédelem alatt álló titkok esetén a védelem megszűnésétől számított öt évig terjed, minden más esetben a tudomásra jutástól a jelen szerződés megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül köti a feleket.
10.2 A felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a harmadik személlyel történő, szóbeli közlés is nyilvánosságra hozatalnak minősül.
10.3 A felek a titoktartási kötelezettségük megszegése által közvetlenül vagy közvetve a másik félnek vagy érdekkörének okozott károkért a Ptk. szerint felelnek. A személyes adatok bizalmas kezelésének megsértéséből származó bizonyítható károkért a Szolgáltató korlátlanul felel.
 

11. Szavatosság és a felelősség korlátozása


11.1 A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa végzett jelen szerződés szerinti szolgáltatások megfelelnek a szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban és a Szolgáltatási szerződésben megfogalmazott előírásoknak és minőségi követelményeknek.
11.2 A Szolgáltató szavatolja továbbá, hogy weboldal és/vagy webáruház szolgáltatások szakszerű használat mellett alkalmasak a rendeltetésszerű használatra. A rendeltetésszerű használatra való alkalmasság meghatározása alatt mindig a Szolgáltató honlapján meghatározott funkciókat értjük.
11.3 Szolgáltatót nem terheli felelősség azokért a károkért, amelyek abból származnak, hogy a honlap a tároló szerver internet hozzáférésének hiánya miatt átmenetileg vagy tartósan nem érhető el.
11.4 Az Előfizető elfogadja, hogy minden a weboldalával kapcsolatos költséget kifizet, beleértve a perköltségeket és az ügyvédi költségeket. Az egyezmény tartalma az Előfizető és a Szolgáltató között semmiféle társulati viszonyt nem létesít. A felek megerősítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatónak semmiféle viszonya nincs az Előfizető weboldalának adataival és tartalmával, kivéve a weboldal működtetéséhez szükséges tevékenységet.
11.5 Egyik felet sem terheli felelősség, ha a szerződésben megállapított kötelezettségeit elháríthatatlan külső ok vagy erőhatalom (vis major: elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, háborús cselekmények, szabotázs, vagy más szükséghelyzet, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés) miatt nem teljesítette.
11.6 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.
 

12. Irányadó jog, jogviták rendezése


12.1 A felek a szerződésen, illetve a jogszabályon alapuló igényeik érvényesítését megelőzően ésszerű lehetőséget biztosítanak egymás számára, hogy a szerződésszegést orvosolják.
12.2 A Szolgáltatónak a szerződés teljesítése során végzett tevékenységére vonatkozóan a szolgáltatás jellegétől függően a Ptk. vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a Szolgáltató eredmény felelősséggel bír.
12.3 A szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban, de nem kizárólag a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.4 A felek a szerződésből fakadó jogvitájukat elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben a rendezést célzó egyeztetések nem vezetnének eredményre, úgy a felek a pertárgy értékétől függően a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 

13. Záró rendelkezések


13.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
13.2 A tárterület tartalmáért, Előfizetőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.
13.3 Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal Előfizetőt értesíteni köteles.
13.4 Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót haladéktalanul, írásban értesíteni.
13.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. dologbérletre vonatkozó szabályai az irányadók.
13.6 A Keretszerződés csak a Szolgáltatási szerződéssel együtt érvényes
13.7 A Szolgáltatási szerződés módosítása minden esetben írásban történik új Megrendelői adatlap kitöltésével.
13.8 Előfizető jelen szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy nevét és az általa a szerződés alapján elkészült honlapot Szolgáltató felhasználja saját marketing és referencia céljaira.
13.9 Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az elkészült honlapon a saját cégnevét, a Szolgáltató által megjelölt helyen, formában és méretben, feltüntesse.